‘સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો’ ગાંધીનગર. | Nihar Nature Cure