આ શરદ પૂનમની રાત્રે, ચંદ્ર કિરણોની સામે સાકરને રાખો જે તમારા પિત્તને શાંત કરશે અને દવા તરીકે પણ કામ કરશે.

Translate »
error: Content is protected !!