મીઠું (નમક) ઘટાડવાથી ડિપ્રેશન, થાક અને આળસ આવી શકે છે..! | Nihar Nature Cure