શરીરમાં, મનમાં રહેલી ખટાશ સાંધાનો દુઃખાવો, ફરતો વા વગેરેમાં તકલીફ કરી શકે છે..!

Translate »
error: Content is protected !!