શરીરમાં, મનમાં રહેલી ખટાશ સાંધાનો દુઃખાવો, ફરતો વા વગેરેમાં તકલીફ કરી શકે છે..!