સીટી સ્કેન સિવિયારિટી સ્કોર 9 આવે છે, તો નેચરોપેથી કે આયુર્વેદ શું મદદ કરી શકે?