ઠંડકવાળા વાતાવરણમાં પણ શરીરને વધારે પાણીની જરૂર છે. / Even in a cold environment, the human body needs more water.

Translate »
error: Content is protected !!