ઠંડકવાળા વાતાવરણમાં પણ શરીરને વધારે પાણીની જરૂર છે. / Even in a cold environment, the human body needs more water. | Nihar Nature Cure