તમે ઘણાં પાતળા લાગો છો..! / You seems very skinny..!